ประกาศราคากลาง

#ชื่อประกาศ
1
คณะเกษตรศาสตร์
2
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
3
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
4
คณะวิทยาศาสตร์
5
คณะพยาบาลศาสตร์
6
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
7
คณะศึกษาศาสตร์
8
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
9
กองคลัง
10
คณะแพทยศาสตร์
11
คณะแพทยศาสตร์
12
คณะแพทยศาสตร์
13
คณะแพทยศาสตร์
14
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
15
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์