ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อประกาศ
1
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
2
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3
วิทยาเขตหนองคาย
4
วิทยาเขตหนองคาย
5
คณะเกษตรศาสตร์
6
กองคลัง
7
คณะแพทยศาสตร์
8
กองคลัง
9
คณะแพทยศาสตร์
10
คณะแพทยศาสตร์
11
คณะแพทยศาสตร์
12
คณะวิทยาศาสตร์
13
กองคลัง
14
สำนักบริการวิชาการ
15
วิทยาเขตหนองคาย