ประกาศร่าง TOR

#ชื่อประกาศ
1
กองคลัง
2
คณะแพทยศาสตร์
3
คณะเศรษฐศาสตร์
4
คณะศึกษาศาสตร์
5
คณะแพทยศาสตร์
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
คณะแพทยศาสตร์
8
คณะทันตแพทยศาสตร์
9
กองคลัง
10
คณะเศรษฐศาสตร์
11
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
12
กองคลัง
13
คณะแพทยศาสตร์
14
คณะแพทยศาสตร์
15
คณะแพทยศาสตร์