ประกาศร่าง TOR

#ชื่อประกาศ
1
คณะแพทยศาสตร์
2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
3
กองคลัง
4
คณะแพทยศาสตร์
5
วิทยาเขตหนองคาย
6
กองคลัง
7
คณะแพทยศาสตร์
8
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
9
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
10
คณะเศรษฐศาสตร์
11
คณะเทคโนโลยี
12
กองคลัง
13
วิทยาเขตหนองคาย
14
คณะแพทยศาสตร์
15
คณะพยาบาลศาสตร์