สัญญา/ข้อตกลง

#ชื่อรายการเลขที่สัญญา
1
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000890
2
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0001163
3
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000841
4
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000897
5
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ66-0001805
6
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ66-0001661
7
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ66-0002223
8
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉค)ศ66-0001680
9
กองคลัง
สธ.76/2565
10
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000656
11
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000987
12
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000806
13
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000739
14
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0000648
15
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ66-0002127