สัญญา/ข้อตกลง

#ชื่อรายการเลขที่สัญญา
1
คณะเทคโนโลยี
ทล.2006/2567
2
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0006310
3
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0005012
4
วิทยาเขตหนองคาย
28PO6708/000001
5
วิทยาเขตหนองคาย
28PO6708/000003
6
วิทยาเขตหนองคาย
28PO6708/000002
7
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0007551
8
คณะแพทยศาสตร์
พท(สว)67-P000033-4
9
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ 67-0007981
10
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0008286
11
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0008043
12
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0007547
13
คณะแพทยศาสตร์
พท(สว)67-P000034-4
14
คณะแพทยศาสตร์
พท(สว)67-000140
15
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0008228