สัญญา/ข้อตกลง

#ชื่อรายการเลขที่สัญญา
1
กองคลัง
สธ.61/2565
2
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ64-0011179
3
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009096
4
คณะแพทยศาสตร์
พท(สจ)ศ65-0006512
5
คณะแพทยศาสตร์
พท(สจ)ศ65-0007881
6
คณะแพทยศาสตร์
พท(สว)65-S000404
7
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009255
8
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0008693
9
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ65-0002880
10
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009095
11
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศก.08/2565
12
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009101
13
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009099
14
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0009098
15
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ65-0007711