สัญญา/ข้อตกลง

#ชื่อรายการเลขที่สัญญา
1
กองคลัง
สธ.27/2565
2
คณะเทคโนโลยี
ทล.1/2565
3
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉค)ศ65-0002949
4
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ65-0003345
5
คณะวิทยาศาสตร์
วท.6/2565
6
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ65-0004043
7
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ65-0004040
8
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ65-0004046
9
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ65-0004058
10
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ65-0002713
11
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ65-0003220
12
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉค)ศ65-0003966
13
คณะแพทยศาสตร์
พท(สจ)ศ65-0002545
14
คณะแพทยศาสตร์
พท(สจ)ศ65-0002828
15
คณะแพทยศาสตร์
พท(สค)ศ65-0003339