สัญญา/ข้อตกลง

#ชื่อรายการเลขที่สัญญา
1
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0000887
2
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0002188
3
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0002810
4
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0003199
5
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0003106
6
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0002980
7
คณะแพทยศาสตร์
พท(สจ)ศ67-0000906
8
กองคลัง
สธ.15/2567
9
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0000325
10
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0000454
11
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉจ)ศ67-0001540
12
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉค)ศ67-0001702
13
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉค)ศ67-0001809
14
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0002468
15
คณะแพทยศาสตร์
พท(ฉว)ศ67-0001845