รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

#ชื่อเอกสาร
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564