รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

#ชื่อเอกสาร
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กมุภาพันธ์ 2564
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563