ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

#ชื่อประกาศ
1
คณะวิทยาศาสตร์
2
กองคลัง
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะวิทยาศาสตร์
5
กองคลัง
6
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
วิทยาเขตหนองคาย
8
คณะวิทยาศาสตร์
9
กองคลัง
10
คณะวิทยาศาสตร์
11
คณะวิทยาศาสตร์
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13
คณะวิทยาศาสตร์
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15
คณะแพทยศาสตร์