ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

#ชื่อประกาศ
1
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
2
คณะแพทยศาสตร์
3
คณะทันตแพทยศาสตร์
4
กองคลัง
5
คณะวิทยาศาสตร์
6
คณะเกษตรศาสตร์
7
กองคลัง
8
กองคลัง
9
คณะแพทยศาสตร์
10
คณะสาธารณสุขศาสตร์
11
กองคลัง
12
คณะสาธารณสุขศาสตร์
13
คณะสาธารณสุขศาสตร์
14
คณะวิทยาศาสตร์
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์