ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

#ชื่อประกาศ
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะแพทยศาสตร์
3
กองคลัง
4
กองคลัง
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6
กองคลัง
7
กองคลัง
8
คณะสาธารณสุขศาสตร์
9
กองคลัง
10
กองคลัง
11
กองคลัง
12
คณะวิทยาศาสตร์
13
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ