ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

#ชื่อประกาศ
1
คณะเกษตรศาสตร์
2
คณะแพทยศาสตร์
3
คณะแพทยศาสตร์
4
กองคลัง
5
กองคลัง
6
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
7
กองคลัง
8
คณะเทคโนโลยี
9
กองคลัง
10
คณะเทคโนโลยี
11
กองคลัง
12
คณะทันตแพทยศาสตร์
13
กองคลัง
14
กองคลัง
15
คณะสาธารณสุขศาสตร์