ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

#ชื่อประกาศ
1
กองคลัง
2
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะแพทยศาสตร์
5
วิทยาเขตหนองคาย
6
คณะวิทยาศาสตร์
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8
สำนักบริการวิชาการ
9
คณะวิทยาศาสตร์
10
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
11
คณะวิทยาศาสตร์
12
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
13
คณะเกษตรศาสตร์
14
กองคลัง
15
กองคลัง