แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 3,659 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง498,200.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง100,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง107,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง200,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง465,450.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง498,620.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
7
วิทยาเขตหนองคาย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,485,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง200,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
9
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง195,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
10
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง159,509.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
11
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง444,600.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
12
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,311,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง181,700.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)689,989.50แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
15
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)86,000,000.00ประกาศร่าง TOR