แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อรายการ
1
คณะแพทยศาสตร์
2
กองคลัง
3
คณะแพทยศาสตร์
4
กองคลัง
5
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
6
คณะแพทยศาสตร์
7
คณะแพทยศาสตร์
8
คณะแพทยศาสตร์
9
คณะแพทยศาสตร์
10
คณะแพทยศาสตร์
11
กองคลัง
12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14
สำนักหอสมุด
15
คณะเทคโนโลยี