แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 3,904 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,831,552.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง385,200.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง267,120.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง288,900.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง148,725.72ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
6
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,500,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)965,000.00ประกาศราคากลาง
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)177,700,000.00ประกาศราคากลาง
9
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,198,600.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
10
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
11
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)730,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
12
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง300,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
13
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)999,000.00ประกาศราคากลาง
14
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00ประกาศราคากลาง
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,020,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง