แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อรายการ
1
คณะพยาบาลศาสตร์
2
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
5
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
6
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
7
คณะพยาบาลศาสตร์
8
คณะแพทยศาสตร์
9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
11
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
12
กองคลัง
13
กองคลัง
14
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
15
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์