แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 4,118 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)561,750.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2
กองคลัง
วิธีคัดเลือก2,400,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,600,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)933,310.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
7
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง90,400.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
8
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก1,712,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
9
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก1,400,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
10
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)55,195,600.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,307.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง744,717.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
13
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,711,248.12แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,905,300.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
15
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก700,208.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก