แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 2,017 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง402,329.63ประกาศราคากลาง
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง47,662,508.00ประกาศราคากลาง
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง499,690.00ประกาศราคากลาง
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง228,445.00ประกาศราคากลาง
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง117,700.00ประกาศราคากลาง
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง279,109.50ประกาศราคากลาง
7
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง401,999.00ประกาศราคากลาง
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง271,164.00ประกาศราคากลาง
9
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง294,250.00ประกาศราคากลาง
10
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง496,854.50ประกาศราคากลาง
11
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง408,654.40ประกาศราคากลาง
12
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง428,000.00ประกาศราคากลาง
13
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง353,100.00ประกาศราคากลาง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง488,305.20ประกาศราคากลาง
15
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง496,533.50ประกาศราคากลาง