แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 1478 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง400,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง307,200.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง384,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง276,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง191,200.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง180,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
7
สำนักหอสมุด
วิธีคัดเลือก471,975.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
8
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,264,380.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
สำนักหอสมุด
วิธีคัดเลือก530,775.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
10
สำนักหอสมุด
วิธีคัดเลือก546,977.90แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
11
กองคลัง
วิธีเฉพาะเจาะจง300,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
12
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง374,500.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
13
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง123,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง224,700.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
15
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง297,650.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก