ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
1
วิทยาเขตหนองคาย
2
คณะแพทยศาสตร์
3
คณะศิลปกรรมศาสตร์
4
คณะศิลปกรรมศาสตร์
5
คณะวิทยาศาสตร์
6
คณะเศรษฐศาสตร์
7
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
8
คณะแพทยศาสตร์
9
คณะแพทยศาสตร์
10
คณะแพทยศาสตร์
11
คณะเภสัชศาสตร์
12
คณะเภสัชศาสตร์
13
คณะแพทยศาสตร์
14
คณะแพทยศาสตร์
15
คณะแพทยศาสตร์