ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
1
คณะแพทยศาสตร์
2
วิทยาเขตหนองคาย
3
คณะแพทยศาสตร์
4
คณะแพทยศาสตร์
5
คณะแพทยศาสตร์
6
คณะแพทยศาสตร์
7
คณะแพทยศาสตร์
8
คณะทันตแพทยศาสตร์
9
คณะแพทยศาสตร์
10
คณะแพทยศาสตร์
11
คณะเทคโนโลยี
12
คณะเทคโนโลยี
13
คณะเศรษฐศาสตร์
14
คณะเศรษฐศาสตร์
15
คณะเศรษฐศาสตร์