ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อประกาศ
46
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
47
คณะแพทยศาสตร์
48
คณะแพทยศาสตร์
49
คณะแพทยศาสตร์
50
คณะแพทยศาสตร์
51
คณะแพทยศาสตร์
52
คณะวิทยาศาสตร์
53
กองคลัง
54
คณะแพทยศาสตร์
55
คณะแพทยศาสตร์
56
คณะวิศวกรรมศาสตร์
57
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
58
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
59
วิทยาเขตหนองคาย
60
วิทยาเขตหนองคาย