ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อประกาศ
16
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
17
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
18
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
19
คณะเทคโนโลยี
20
คณะเทคโนโลยี
21
สำนักบริการวิชาการ
22
คณะแพทยศาสตร์
23
กองคลัง
24
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
25
กองคลัง
26
กองคลัง
27
คณะแพทยศาสตร์
28
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
29
คณะศิลปกรรมศาสตร์
30
คณะศิลปกรรมศาสตร์