แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

#ชื่อรายการ
121
คณะแพทยศาสตร์
122
คณะแพทยศาสตร์
123
คณะแพทยศาสตร์
124
คณะแพทยศาสตร์
125
คณะแพทยศาสตร์
126
คณะแพทยศาสตร์
127
คณะแพทยศาสตร์
128
คณะแพทยศาสตร์
129
คณะแพทยศาสตร์
130
คณะแพทยศาสตร์
131
คณะศิลปกรรมศาสตร์
132
คณะทันตแพทยศาสตร์
133
วิทยาเขตหนองคาย
134
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
135
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์