ประกาศราคากลาง

#ชื่อประกาศ
106
คณะแพทยศาสตร์
107
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
108
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
109
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
110
คณะเภสัชศาสตร์
111
คณะแพทยศาสตร์
112
คณะเศรษฐศาสตร์
113
คณะเศรษฐศาสตร์
114
คณะเศรษฐศาสตร์
115
คณะเทคโนโลยี
116
กองคลัง
117
คณะแพทยศาสตร์
118
คณะวิศวกรรมศาสตร์
119
วิทยาเขตหนองคาย
120
คณะวิทยาศาสตร์