ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
31
วิทยาเขตหนองคาย
32
วิทยาเขตหนองคาย
33
วิทยาเขตหนองคาย
34
คณะแพทยศาสตร์
35
คณะวิทยาศาสตร์
36
วิทยาเขตหนองคาย
37
คณะแพทยศาสตร์
38
คณะแพทยศาสตร์
39
คณะแพทยศาสตร์
40
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
41
กองคลัง
42
คณะแพทยศาสตร์
43
คณะเทคโนโลยี
44
วิทยาเขตหนองคาย
45
วิทยาเขตหนองคาย