ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
106
คณะแพทยศาสตร์
107
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
108
คณะเทคโนโลยี
109
คณะเทคนิคการแพทย์
110
คณะแพทยศาสตร์
111
คณะเภสัชศาสตร์
112
คณะเภสัชศาสตร์
113
คณะแพทยศาสตร์
114
คณะวิทยาศาสตร์
115
คณะเทคนิคการแพทย์
116
คณะวิทยาศาสตร์
117
วิทยาเขตหนองคาย
118
วิทยาเขตหนองคาย
119
วิทยาเขตหนองคาย
120
คณะเทคนิคการแพทย์