ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
106
กองคลัง
107
คณะวิทยาศาสตร์
108
คณะวิทยาศาสตร์
109
คณะเศรษฐศาสตร์
110
วิทยาเขตหนองคาย
111
คณะแพทยศาสตร์
112
คณะแพทยศาสตร์
113
คณะแพทยศาสตร์
114
คณะทันตแพทยศาสตร์
115
คณะเทคนิคการแพทย์
116
คณะวิทยาศาสตร์
117
คณะแพทยศาสตร์
118
คณะศึกษาศาสตร์
119
คณะแพทยศาสตร์
120
คณะแพทยศาสตร์