ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
91
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
92
วิทยาเขตหนองคาย
93
สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
94
คณะแพทยศาสตร์
95
คณะแพทยศาสตร์
96
คณะนิติศาสตร์
97
คณะนิติศาสตร์
98
คณะแพทยศาสตร์
99
คณะแพทยศาสตร์
100
คณะแพทยศาสตร์
101
คณะเทคโนโลยี
102
คณะเทคโนโลยี
103
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
104
คณะแพทยศาสตร์
105
คณะเภสัชศาสตร์