ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
91
คณะวิศวกรรมศาสตร์
92
วิทยาเขตหนองคาย
93
วิทยาเขตหนองคาย
94
คณะแพทยศาสตร์
95
คณะแพทยศาสตร์
96
คณะแพทยศาสตร์
97
คณะแพทยศาสตร์
98
คณะแพทยศาสตร์
99
กองคลัง
100
กองคลัง
101
กองคลัง
102
กองคลัง
103
กองคลัง
104
กองคลัง
105
กองคลัง