ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
76
คณะเภสัชศาสตร์
77
คณะแพทยศาสตร์
78
คณะแพทยศาสตร์
79
คณะแพทยศาสตร์
80
คณะแพทยศาสตร์
81
วิทยาเขตหนองคาย
82
กองคลัง
83
กองคลัง
84
คณะวิทยาศาสตร์
85
คณะวิทยาศาสตร์
86
คณะแพทยศาสตร์
87
คณะแพทยศาสตร์
88
คณะวิทยาศาสตร์
89
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
90
คณะแพทยศาสตร์