ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
76
คณะศึกษาศาสตร์
77
คณะแพทยศาสตร์
78
คณะแพทยศาสตร์
79
คณะศิลปกรรมศาสตร์
80
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
81
คณะศึกษาศาสตร์
82
กองคลัง
83
กองคลัง
84
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
85
คณะวิศวกรรมศาสตร์
86
คณะพยาบาลศาสตร์
87
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
88
คณะแพทยศาสตร์
89
คณะวิศวกรรมศาสตร์
90
คณะแพทยศาสตร์