ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
61
กองคลัง
62
กองคลัง
63
กองคลัง
64
กองคลัง
65
คณะแพทยศาสตร์
66
คณะทันตแพทยศาสตร์
67
คณะแพทยศาสตร์
68
สำนักบริการวิชาการ
69
คณะพยาบาลศาสตร์
70
วิทยาเขตหนองคาย
71
กองคลัง
72
คณะเทคนิคการแพทย์
73
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
74
คณะแพทยศาสตร์
75
กองคลัง