ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
46
คณะศิลปกรรมศาสตร์
47
กองคลัง
48
วิทยาเขตหนองคาย
49
คณะแพทยศาสตร์
50
คณะแพทยศาสตร์
51
คณะเกษตรศาสตร์
52
คณะแพทยศาสตร์
53
คณะเกษตรศาสตร์
54
คณะแพทยศาสตร์
55
คณะแพทยศาสตร์
56
คณะแพทยศาสตร์
57
คณะแพทยศาสตร์
58
คณะศึกษาศาสตร์
59
คณะแพทยศาสตร์
60
คณะแพทยศาสตร์