ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
46
วิทยาเขตหนองคาย
47
คณะแพทยศาสตร์
48
คณะพยาบาลศาสตร์
49
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
50
คณะเภสัชศาสตร์
51
วิทยาเขตหนองคาย
52
วิทยาเขตหนองคาย
53
คณะศึกษาศาสตร์
54
คณะแพทยศาสตร์
55
คณะเภสัชศาสตร์
56
คณะแพทยศาสตร์
57
คณะเกษตรศาสตร์
58
คณะแพทยศาสตร์
59
คณะแพทยศาสตร์
60
คณะแพทยศาสตร์