ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
31
กองคลัง
32
คณะวิทยาศาสตร์
33
คณะแพทยศาสตร์
34
คณะแพทยศาสตร์
35
คณะแพทยศาสตร์
36
คณะแพทยศาสตร์
37
คณะวิศวกรรมศาสตร์
38
คณะแพทยศาสตร์
39
คณะแพทยศาสตร์
40
คณะแพทยศาสตร์
41
คณะแพทยศาสตร์
42
คณะวิศวกรรมศาสตร์
43
คณะเศรษฐศาสตร์
44
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
45
คณะเทคโนโลยี