ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
31
คณะแพทยศาสตร์
32
คณะวิทยาศาสตร์
33
คณะวิทยาศาสตร์
34
คณะแพทยศาสตร์
35
คณะเภสัชศาสตร์
36
กองคลัง
37
คณะแพทยศาสตร์
38
คณะแพทยศาสตร์
39
คณะเศรษฐศาสตร์
40
คณะเศรษฐศาสตร์
41
คณะเศรษฐศาสตร์
42
คณะแพทยศาสตร์
43
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
44
คณะเทคโนโลยี
45
คณะเทคโนโลยี