ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
31
กองคลัง
32
คณะแพทยศาสตร์
33
คณะแพทยศาสตร์
34
คณะวิทยาศาสตร์
35
คณะแพทยศาสตร์
36
คณะแพทยศาสตร์
37
คณะวิทยาศาสตร์
38
คณะแพทยศาสตร์
39
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
40
คณะแพทยศาสตร์
41
คณะเทคโนโลยี
42
คณะเศรษฐศาสตร์
43
กองคลัง
44
กองคลัง
45
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์