ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
16
สำนักบริการวิชาการ
17
สำนักบริการวิชาการ
18
คณะแพทยศาสตร์
19
กองคลัง
20
คณะแพทยศาสตร์
21
คณะแพทยศาสตร์
22
คณะแพทยศาสตร์
23
คณะแพทยศาสตร์
24
คณะเศรษฐศาสตร์
25
คณะแพทยศาสตร์
26
วิทยาเขตหนองคาย
27
กองคลัง
28
กองคลัง
29
คณะสาธารณสุขศาสตร์
30
คณะแพทยศาสตร์