ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
16
คณะแพทยศาสตร์
17
คณะแพทยศาสตร์
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
คณะแพทยศาสตร์
20
กองคลัง
21
กองคลัง
22
คณะแพทยศาสตร์
23
วิทยาเขตหนองคาย
24
วิทยาเขตหนองคาย
25
วิทยาเขตหนองคาย
26
วิทยาเขตหนองคาย
27
วิทยาเขตหนองคาย
28
วิทยาเขตหนองคาย
29
วิทยาเขตหนองคาย
30
วิทยาเขตหนองคาย