ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
16
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
17
คณะเศรษฐศาสตร์
18
คณะเทคโนโลยี
19
คณะเภสัชศาสตร์
20
คณะเทคโนโลยี
21
คณะเภสัชศาสตร์
22
สำนักบริการวิชาการ
23
คณะแพทยศาสตร์
24
คณะแพทยศาสตร์
25
คณะเกษตรศาสตร์
26
คณะแพทยศาสตร์
27
วิทยาเขตหนองคาย
28
คณะแพทยศาสตร์
29
คณะแพทยศาสตร์
30
คณะวิศวกรรมศาสตร์