ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
181
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
182
คณะแพทยศาสตร์
183
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
184
คณะวิทยาศาสตร์
185
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
186
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
187
กองคลัง
188
กองคลัง
189
คณะเภสัชศาสตร์
190
คณะแพทยศาสตร์
191
คณะแพทยศาสตร์
192
คณะแพทยศาสตร์
193
คณะแพทยศาสตร์
194
วิทยาเขตหนองคาย
195
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์