ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
166
คณะแพทยศาสตร์
167
คณะแพทยศาสตร์
168
คณะแพทยศาสตร์
169
วิทยาเขตหนองคาย
170
กองคลัง
171
คณะเศรษฐศาสตร์
172
คณะเศรษฐศาสตร์
173
คณะเภสัชศาสตร์
174
คณะศึกษาศาสตร์
175
คณะแพทยศาสตร์
176
คณะแพทยศาสตร์
177
คณะแพทยศาสตร์
178
คณะแพทยศาสตร์
179
คณะแพทยศาสตร์
180
คณะแพทยศาสตร์