ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
166
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
167
คณะวิศวกรรมศาสตร์
168
คณะแพทยศาสตร์
169
คณะแพทยศาสตร์
170
คณะแพทยศาสตร์
171
คณะแพทยศาสตร์
172
คณะวิศวกรรมศาสตร์
173
คณะเศรษฐศาสตร์
174
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
175
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
176
คณะเทคโนโลยี
177
คณะแพทยศาสตร์
178
คณะแพทยศาสตร์
179
คณะแพทยศาสตร์
180
คณะแพทยศาสตร์