ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
151
คณะพยาบาลศาสตร์
152
คณะแพทยศาสตร์
153
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
154
คณะเภสัชศาสตร์
155
วิทยาเขตหนองคาย
156
วิทยาเขตหนองคาย
157
คณะศึกษาศาสตร์
158
คณะแพทยศาสตร์
159
คณะเภสัชศาสตร์
160
คณะแพทยศาสตร์
161
คณะสัตวแพทยศาสตร์
162
คณะเกษตรศาสตร์
163
คณะแพทยศาสตร์
164
คณะแพทยศาสตร์
165
คณะแพทยศาสตร์