ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370105
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการระบบสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลและตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
จำนวน1
หน่วยนับระบบ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกรกฎาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370105
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อระบบสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลและตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370105
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อระบบสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลและตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง(บาท)4,100,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่29 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,100,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370105
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลและตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง4,100,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร28 มีนาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร9 เมษายน 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่29 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลขที่โครงการในระบบ eGP 67039552322
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,100,000 บาท
เลขที่โครงการ67370105
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูลและตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด4,075,000 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด4,083,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัทเฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด4,075,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่