แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370104
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 80 KVA จำนวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกรกฎาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370104
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 80 KVA จำนวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่12 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370104
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 80 KVA จำนวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน
วงเงินราคากลาง(บาท)1,827,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่9 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370104
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 80 KVA จำนวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน
วงเงินราคากลาง1,827,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร11 มีนาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร18 มีนาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่14 มีนาคม 2567
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลขที่โครงการในระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง 67029410302
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,200,000 บาท
เลขที่โครงการ67370104
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 80 KVA จำนวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ซี บี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด1,635,000 บาท
บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด1,391,391 บาท
บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส์ จำกัด950,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส์ จำกัด950,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่2 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่