แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ7,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370097
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่าย (Gateway firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลระดับความเสถียรสูง จำนวน 1 ระบบ
จำนวน1
หน่วยนับระบบ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤศจิกายน 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบมีนาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ7,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370097
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่าย (Gateway firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลระดับความเสถียรสูง จำนวน 1 ระบบ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์8 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลชที่โครงการมนระบบ e-GP 66119053217
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ7,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370097
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่าย (Gateway firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลระดับความเสถียรสูง จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง(บาท)8,378,250.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่3 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ7,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67370097
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่าย (Gateway firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลระดับความเสถียรสูง จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง8,378,250 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร20 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร4 ธันวาคม 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่20 พฤศจิกายน 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมโครงการในระบบ e-GP 66119053217
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ7,700,000 บาท
เลขที่โครงการ67370097
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตีระบบเครือข่าย (Gateway firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยข้อมูลระดับความเสถียรสูง จำนวน 1 ระบบ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด7,680,000 บาท
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)7,692,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัทเฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด7,680,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่