ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ4,687,200.00 บาท
เลขที่โครงการ67360196
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน
ชื่อรายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญากันยายน 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ4,687,200.00 บาท
เลขที่โครงการ67360196
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 เบอร์ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0918619990
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ4,687,200.00 บาท
เลขที่โครงการ67360196
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง(บาท)4,687,200.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0918619990
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ4,687,200.00 บาท
เลขที่โครงการ67360196
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินราคากลาง4,687,200 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร4 กันยายน 2566
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร8 กันยายน 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารหน่วยพัสดุ งานยุทธศาสตร์และการคลัง กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่6 กันยายน 2566
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 หรือเบอร์มือถือ 0918619990
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 กันยายน 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ4,687,200 บาท
เลขที่โครงการ67360196
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสหวิทยาการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิตอิเลคทรอนิคส์
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด4,147,777 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งเจริญชัย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด4,489,009 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด4,493,016 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด4,532,400 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิตอิเลคทรอนิคส์ 4,634,711 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ง จำกัด4,646,004 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท รักษาความปลอดภัยราชาโยค จำกัด4,147,777 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่18 กันยายน 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่