ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ152,796.00 บาท
เลขที่โครงการ67350033
แหล่งเงินเงินรายได้วิทยาลัยฯ
หมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน
ชื่อรายการโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการไม่มี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามีนาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบเมษายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศทิพย์รัตน์ ยิ้มฉาย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ152,796 บาท
เลขที่โครงการ67350033
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แพลนบีมีเดีย จำกัด (มหาชน)152,796 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แพลนบีมีเดีย จำกัด (มหาชน)152,796 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศทิพย์รัตน์ ยิ้มฉาย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่