ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ495,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67330074
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศโชติวิทย์ นาคาเกียรติภัทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักบริหารงานอุดมศึกษา
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ495,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67330074
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่องานพัสดุ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043203124 ต่อ 50908
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศโชติวิทย์ นาคาเกียรติภัทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักบริหารงานอุดมศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่22 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
892.94 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ495,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67330074
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
วงเงินราคากลาง(บาท)384,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศโชติวิทย์ นาคาเกียรติภัทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักบริหารงานอุดมศึกษา
ประกาศราคากลาง ณ วันที่17 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างที่ปรึกษา
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ495,000 บาท
เลขที่โครงการ67330074
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สแอร์ 2017384,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศโชติวิทย์ นาคาเกียรติภัทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักบริหารงานอุดมศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่