ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ135,500.00 บาท
เลขที่โครงการ67308894
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาซ่อมปรับแต่งและตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ135,500 บาท
เลขที่โครงการ67308894
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับแต่งและตรวจสอบความเที่ยงตรง เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เอส พี อินเตอร์เมดิคอล
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอส พี อินเตอร์เมดิคอล135,500 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอส พี อินเตอร์เมดิคอล135,500 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่