ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ456,388.00 บาท
เลขที่โครงการ67308834
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ456,388.00 บาท
เลขที่โครงการ67308834
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5
วงเงินราคากลาง(บาท)456,352.26 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4336-3220 ต่อ 0 หรือ 11-12
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่9 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ456,388 บาท
เลขที่โครงการ67308834
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท อัลโร สเปคเซียลลิสท์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อัลโร สเปคเซียลลิสท์ จำกัด456,352 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อัลโร สเปคเซียลลิสท์ จำกัด456,352 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่