ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ107,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308831
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัด หนู ปลวก มด แมลงสาบ ยุง ไร ผึ้ง และแมลงอื่น ๆ ภายในอาคารและพี้นที่รอบนอกอาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ107,000 บาท
เลขที่โครงการ67308831
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัด หนู ปลวก มด แมลงสาบ ยุง ไร ผึ้ง และแมลงอื่น ๆ ภายในอาคารและพี้นที่รอบนอกอาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด107,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด107,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่