ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ138,030.00 บาท
เลขที่โครงการ67308820
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet Class II (BSC) ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ M-00229-1/49 และ M-00772-1/53
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธีรดา แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างที่ปรึกษา
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ138,030 บาท
เลขที่โครงการ67308820
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet Class II (BSC) ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ M-00229-1/49 และ M-00772-1/53
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด138,030 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธีรดา แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่