ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ420,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308565
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องประชุม ชั้น 5
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ420,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308565
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องประชุม ชั้น 5
วงเงินราคากลาง(บาท)420,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4336-3220 ต่อ 0 หรือ 11-12
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่12 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ420,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308565
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องประชุม ชั้น 5
วงเงินราคากลาง420,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0-4336-3220 ต่อ 0 หรือ 11-12
ชื่อผู้ประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  • วิธีคัดเลือก
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ420,000 บาท
เลขที่โครงการ67308565
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องประชุม ชั้น 5
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นายนักสิทธิ์ ลาดสม
นายไตรรัตน์ เธียรรัตนกุล
นางศรีสกุล อุปการกุล
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายนักสิทธิ์ ลาดสม415,000 บาท
นายไตรรัตน์ เธียรรัตนกุล420,000 บาท
นางศรีสกุล อุปการกุล408,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางศรีสกุล อุปการกุล408,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศวรพจน์ คำแก้ว
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่