ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308446
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 600 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศนิธินาฏ อินทร์สา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308446
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 600 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์1 มีนาคม 2567
สถานที่ติดต่องานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3220 ต่อ 11-13
E-mail สำหรับวิจารณ์ืnitinart@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศนิธินาฏ อินทร์สา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308446
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 600 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)15,126,666.66 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0 4336 3220 ต่อ 11-12
ชื่อผู้ลงประกาศนิธินาฏ อินทร์สา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่17 มกราคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ15,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67308446
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 600 ชุด
วงเงินราคากลาง15,126,667 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร4 มีนาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร20 มีนาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะแพทยศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-363-220 ต่อ 0 หรือ 11-1 (ในวันและเวลาราชการ นิธินาฏ อินทร์สา )
ชื่อผู้ประกาศนิธินาฏ อินทร์สา
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ15,000,000 บาท
เลขที่โครงการ67308446
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 600 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด
บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด
บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด11,994,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์12,300,000 บาท
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด12,647,400 บาท
บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด12,996,000 บาท
บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด13,429,677 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด11,994,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศนิธินาฏ อินทร์สา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่25 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่