ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67290054
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการชุดทดสอบการซึมผ่านชองยาในแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบสิงหาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมณิสรา บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67290054
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดทดสอบการซึมผ่านชองยาในแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0-4320-2378 ต่อ 48313
E-mail สำหรับวิจารณ์nanibu@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมณิสรา บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่22 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
1.26 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67290054
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดทดสอบการซึมผ่านชองยาในแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)1,700,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4320-2378 ต่อ 48313
ชื่อผู้ลงประกาศมณิสรา บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศราคากลาง ณ วันที่9 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67290054
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการซึมผ่านชองยาในแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง1,700,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร22 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร29 เมษายน 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเภสัชศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0-4320-2378 ต่อ 48313
ชื่อผู้ประกาศมณิสรา บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้ประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่22 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,700,000 บาท
เลขที่โครงการ67290054
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบการซึมผ่านชองยาในแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เมดิทอป จำกัด
บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เมดิทอป จำกัด1,698,800 บาท
บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด1,700,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เมดิทอป จำกัด1,698,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมณิสรา บุตรพรหม
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่