ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ660,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280139
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ660,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280139
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
E-mail สำหรับวิจารณ์ratkai@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ660,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280139
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
วงเงินราคากลาง(บาท)670,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่3 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ660,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280139
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
วงเงินราคากลาง670,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร30 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร8 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารhttp://www.gprocurement.go.th/
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด3,0894795576
ชื่อผู้ประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ660,000 บาท
เลขที่โครงการ67280139
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท โชติ จีโอเทค จำกัด
บริษัท พี ที เอส อิควิปเม้นท์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท โชติ จีโอเทค จำกัด659,000 บาท
บริษัท พี ที เอส อิควิปเม้นท์ จำกัด655,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท พี ที เอส อิควิปเม้นท์ จำกัด655,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่