ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280135
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280135
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
E-mail สำหรับวิจารณ์ratkai@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่18 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280135
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง
วงเงินราคากลาง(บาท)4,200,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่18 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280135
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง
วงเงินราคากลาง4,200,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร5 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร18 เมษายน 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเทคโนโลยี
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด3,0894795576
ชื่อผู้ประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่18 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000 บาท
เลขที่โครงการ67280135
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด4,000,000 บาท
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด3,997,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด3,997,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่