ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67180330
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการชุดเครื่องทดสอบค่าควาร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล จำนวน 1 ชุด
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบตุลาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67180330
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อชุดเครื่องทดสอบค่าควาร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45654
E-mail สำหรับวิจารณ์panneepa@kku.ac,th
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67180330
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องทดสอบค่าควาร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)2,200,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-9700 ต่อ 45654
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่16 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ2,200,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67180330
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดเครื่องทดสอบค่าควาร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล จำนวน 1 ชุด เลขที่ วศ.25/2567
วงเงินราคากลาง2,200,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร16 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร23 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารhttp://www.gprocurement.kku.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่20 พฤษภาคม 2567
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0-4300-7900 ต่อ 45654
ชื่อผู้ประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ2,200,000 บาท
เลขที่โครงการ67180330
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบค่าควาร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส จำกัด2,190,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส จำกัด2,190,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่