ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ342,500.00 บาท
เลขที่โครงการ67150163
แหล่งเงินเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีงบประมาณ 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสายสัญญาณห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 งาน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ342,500.00 บาท
เลขที่โครงการ67150163
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสายสัญญาณห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 งาน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
E-mail สำหรับวิจารณ์ptipap@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
328.13 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ342,500.00 บาท
เลขที่โครงการ67150163
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสายสัญญาณห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 งาน
วงเงินราคากลาง(บาท)342,500.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่28 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
44.21 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ342,500.00 บาท
เลขที่โครงการ67150163
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสายสัญญาณห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 งาน
วงเงินราคากลาง342,500 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48023,48013-15
ชื่อผู้ประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ342,500 บาท
เลขที่โครงการ67150163
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสายสัญญาณห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 งาน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ทริปเปิ้ลเอส พลัส จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ทริปเปิ้ลเอส พลัส จำกัด341,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ทริปเปิ้ลเอส พลัส จำกัด341,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่