ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150160
แหล่งเงินเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีงบประมาณ 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150160
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
E-mail สำหรับวิจารณ์ptipap@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150160
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วงเงินราคากลาง(บาท)360,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่1 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150160
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วงเงินราคากลาง360,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48023,48013-15
ชื่อผู้ประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ360,000 บาท
เลขที่โครงการ67150160
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟเพิ่มแสงสว่าง อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
หจก.เจ เอ็นจิเนียริ่งและบริการ2010
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
หจก.เจ.เอ็นจิเนียริ่งและบริการ 2010360,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
หจก.เจ.เอ็น จิเนียริ่งและบริการ 2010360,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่