ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150159
แหล่งเงินเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีงบประมาณ 2567
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 เครื่อง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150159
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 เครื่อง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
E-mail สำหรับวิจารณ์ptipap@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150159
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 เครื่อง
วงเงินราคากลาง(บาท)700,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48013
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่2 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ700,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67150159
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 เครื่อง
วงเงินราคากลาง700,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202401 ต่อ 48023,48013-15
ชื่อผู้ประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ700,000 บาท
เลขที่โครงการ67150159
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 7 เครื่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
หจก.เอ็มแอนด์จี ซิสเต็ม686,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์จี ซิสเต็ม686,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศชาลิสา พรหมวิอินทร์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่