ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67130136
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกรกฎาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศอำนวย เพียธงษา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67130136
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อหน่วยพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202562
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศอำนวย เพียธงษา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
232.97 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67130136
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงินราคากลาง(บาท)360,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศอำนวย เพียธงษา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่3 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ360,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67130136
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงินราคากลาง360,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร23 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร23 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202562
ชื่อผู้ประกาศอำนวย เพียธงษา
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ360,000 บาท
เลขที่โครงการ67130136
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท อินโฟเทคพลัส จำกัด
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อินโฟเทคพลัส จำกัด301,740 บาท
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด358,800 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท อินโฟเทคพลัส จำกัด301,740 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอำนวย เพียธงษา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่