ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120193
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างเหมาพัฒนาข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120193
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจ้างเหมาพัฒนาข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120193
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาพัฒนาข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
วงเงินราคากลาง(บาท)490,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ490,000 บาท
เลขที่โครงการ67120193
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาพัฒนาข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ของรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ระยะที่ 11 โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นายพันธวิศ กิตติสุวรรณ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายพันธวิศ กิตติสุวรรณ490,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายพันธวิศ กิตติสุวรรณ490,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่