ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ105,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120190
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดจ้างโครงการจ้างเหมางานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยหลักการทางสถิติ ฯ
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาเมษายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ105,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120190
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจัดจ้างโครงการจ้างเหมางานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยหลักการทางสถิติ ฯ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
2.89 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ105,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120190
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจัดจ้างโครงการจ้างเหมางานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยหลักการทางสถิติ ฯ
วงเงินราคากลาง(บาท)105,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่24 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ105,000 บาท
เลขที่โครงการ67120190
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างโครงการจ้างเหมางานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและสร้างบทวิเคราะห์พร้อมเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยหลักการทางสถิติ ฯ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นางสาวศิริพรรณ ยศปัญญา
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวศิริพรรณ ยศปัญญา105,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวศิริพรรณ ยศปัญญา105,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่