แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67100103
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจสอบใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67100103
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจสอบใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67100103
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจสอบใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)4,000,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0864582176
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่17 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศยกเลิก
ชื่อประกาศประกาศยกเลิกซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจสอบใบหน้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
วันที่ประกาศ20 มิถุนายน 2567
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่