ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ26,289,900.00 บาท
เลขที่โครงการ67040915
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 เดือน
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานงานต่อเนื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบมิถุนายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ26,289,900.00 บาท
เลขที่โครงการ67040915
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 เดือน
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์7 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่องานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
E-mail สำหรับวิจารณ์romayu@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ26,289,900.00 บาท
เลขที่โครงการ67040915
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 เดือน
วงเงินราคากลาง(บาท)26,617,500.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่1 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ26,289,900.00 บาท
เลขที่โครงการ67040915
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 เดือน
วงเงินราคากลาง26,617,500 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร17 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร27 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองคลัง
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ26,289,900 บาท
เลขที่โครงการ67040915
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 เดือน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด
บริษัท อแดพเทค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 26,210,760 บาท
บริษัท อแดพเทค จำกัด 26,280,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 26,210,760 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่