ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ26,750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040914
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการเครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะหฺ์ขั้นสูงภายใต้ระบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ26,750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040914
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะหฺ์ขั้นสูงภายใต้ระบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์3 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่องานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
E-mail สำหรับวิจารณ์romayu@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ26,750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040914
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะหฺ์ขั้นสูงภายใต้ระบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)26,750,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่30 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ26,750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040914
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะหฺ์ขั้นสูงภายใต้ระบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง26,750,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร7 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร14 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองคลัง
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ26,750,000 บาท
เลขที่โครงการ67040914
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะหฺ์ขั้นสูงภายใต้ระบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท กิบไทย จำกัด
บริษัท โมเลคคิวลาร์ดีเอ็กซ์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท กิบไทย จำกัด26,727,000 บาท
บริษัท โมเลคคิวลาร์ดีเอ็กซ์ จำกัด 26,750,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท กิบไทย จำกัด26,700,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่