แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370094
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการการจ้างบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญาสิงหาคม 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370094
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อการจ้างบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370094
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อการจ้างบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วงเงินราคากลาง(บาท)3,656,248.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่4 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,490,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370094
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อการจ้างบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วงเงินราคากลาง3,656,248 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร4 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร11 สิงหาคม 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลขที่โครงการในระบบ eGP 66089069071
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,490,000 บาท
เลขที่โครงการ66370094
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการจ้างบริการจัดหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์มาตรฐานสำหรับสถานศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัทเฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด2,495,500 บาท
บริษัท ปลั๊กอินท์โซลูชั่นส์ จำกัด989,466 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่