แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,090,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370093
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการระบบจัดเก็บข้อมูลและบริการไฟล์ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU On-Premises Storage จำนวน 1 ระบบ
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม 2566
คาดว่าจะลงนามในสัญญาสิงหาคม 2566
คาดว่าจะมีการส่งมอบพฤศจิกายน 2566
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,090,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370093
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและบริการไฟล์ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU On-Premises Storage จำนวน 1 ระบบ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 42011, 0810595745
E-mail สำหรับวิจารณ์psurach@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,090,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370093
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและบริการไฟล์ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU On-Premises Storage จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง(บาท)3,190,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043009700 ต่อ 46133,42011
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่27 กรกฎาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,090,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66370093
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและบริการไฟล์ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU On-Premises Storage จำนวน 1 ระบบ
วงเงินราคากลาง3,190,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร4 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร10 สิงหาคม 2566
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e GP
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์081-0595745, 043-009700 ต่อ 42011
ชื่อผู้ประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติมเลขที่โครงการวนระบบ e-GP 66089069299
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ3,090,000 บาท
เลขที่โครงการ66370093
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและบริการไฟล์ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU On-Premises Storage จำนวน 1 ระบบ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด3,065,800 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัทเฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด3,065,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสุรัชธาวี พระธานี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2566
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่